اعضای هیئت مدیره

مهندس حسین جعفر زاده
سرمایه گذار و رئیس هیئت مدیره
EmailInstagram
دکتر سیده مهسا حسینی
مدیر عامل
EmailInstagram
مهندس فرزین فاضلی
نائب رئیس هیئت مدیره
کارشناس تولید و سرگروه شرق استان مازندران

امیرحسین انصاری
عضو هیئت مدیره
مهندس حمیدرضا مهراللهی
عضو هیئت مدیره
کارشناس تولید و تولید کننده گیاهان کلکسیونی و سرگروه استان کرمان
شماره تماس : 09902202025
مهندس کامران جراحی
مدير امور بين الملل و مديريت واحد كشت بافت
میرحسین صادق زاده
عضو هیئت مدیره
وکیل شرکت
مهندس سعید کمالی اردکانی
عضو هیئت مدیره
سرگروه استان یزد
شماره تماس : 09902202015
حسن پور کریمی
عضو هیئت مدیره
مهندس سید رضا اشرفی
عضو هیئت مدیره