پروژه بندرعباس

شرکت بین المللی فدک گل لیان مفتخر است اعلام کند که در زمستان سال 2017 با کمک و پشتیبانی وزارت کشاورزی در ایران ، تولید بسیاری از انواع کاکتوس در استان های هرمزگان و سیستان ایران را آغاز کرده است. این واقعیت که این دو استان تقریباً آب و هوای مشابهی با منشاء این گونه ها دارند ، در انتخاب آنها بسیار مهم بود. اهداف این پروژه شامل تولید بیش از هزار تن میوه اپانتیا ، 2 هزار تن گیاه اپانتیا، صدهزار تن علوفه دامی ، ده میلیون قطعه انواع کاکتوس و ساکولنت به همراه فراهم آوردن صدها فرصت شغلی برای افراد محلی است. از دیگر نتایج مهم این پروژه می توان به مقابله با بیابان زایی ، کاهش اثر خشکسالی ، ادغام خاک ، پایداری اکوسیستم ، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست ، احیای اراضی متروکه و بی ثمر ، مهاجرت معکوس از نیروی کار محلی ، تقویت مالی روستاییان محلی اشاره کرد و سرانجام با ادامه مسیر صادرات محصولات کاکتوس به کشورهای منطقه و فراتر از آن ، ایران را به منبع کاکتوس و ساکولنت در منطقه خاورمیانه تبدیل می کند.

این پروژه بطور اختصاصی برای این گونه گیاهان و اقلیم مناطق پیش بینی شده طراحی و تنظیم شده است.