مهندس امید دشتی
مدیر گلخانه های مرکزی شرکت
مهندس محمدرضا تقوی
کارشناس آموزش و تولید
مجتبی مشتاقی
کارشناس تولید
حمید آرویش
کارشناس فنی و اجرایی
نادر بهرامی
کارشناس فروش
مهندس کامران جراحی
مدير امور بين الملل و مديريت واحد كشت بافت
ياسمن ذاکری
طراح
ثريا یدی ازمايي
امور اداری
حسين دامغاني
واحد فروش
سید سمیر اطهری
مشاور